LAUCIENES PAMATSKOLAS DARBĪBA ŠOBRĪD UN TURPMĀK

Lai īstenotu skolas darbības mērķi – saglabāt pozitīvās skolas tradīcijas un skolas kā izglītības centra statusu, kā arī izmantojot esošo materiālo bāzi, pedagoģiskos kadrus un modernās tehnoloģijas, sagatavot dzīvei un darba tirgū konkurēt spējīgus, radošus absolventus, Laucienes pamatskolas 114 skolēniem, kuri šobrīd šeit apgūst zināšanas un prasmes ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus – 1.- 4. klašu kori, 5.- 9. klašu kori,1.- 4. klašu vokālo ansambli, 5. — 9. klašu vokālo ansambli, suvenīru gatavošanas pulciņu, skatuves runas pulciņu, literārās jaunrades pulciņu, vides izglītības pulciņu, 1.- 4. klašutautisko deju grupas „Nurmīte". Par skolēniem rūpējas un mērķus sasniegt palīdz 17 skolotāji un 13 saimnieciskie darbinieki.

Skolā ir izveidojušās dažādas tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Skolotāju diena
 • Mārtiņdiena
 • Drošības diena
 • Piemiņas brīdis Lāčplēša ordeņu kavalieriem Nurmes baznīcā un pie Lāčplēša ordeņu kavalieru piemiņas akmens
 • 18.novembra pasākums Laucienes kultūras namā
 • Adventes sveču iedegšana Laucienes pamatskolas pagalmā
 • Skolas izgreznošana Ziemassvētkiem kopā ar vecākiem, skolēniem, skolotājiem
 • Ziemassvētku labdarības koncerts Laucienes pansionātā
 • Lielā Ziemassvētku balle
 • Sveču diena
 • Valentīndiena
 • Vecāku diena
 • Vecvecāku pēcpusdiena
 • Lieldienu sagaidīšana
 • Olimpiešu godināšana
 • Mātes dienas koncerts
 • Pēdējais zvans
 • Sporta spēles
 • 9. klases izlaidums


Par tradīciju kļuvusi arī absolventu un skolotāju tikšanās ik pēc pieciem gadiem. Iepriekšējā tikšanās notika 2010. gadā. 2015. gada30. maijā tiks atzīmēta skolas 135. gadadiena, kad uz kārtējo tikšanos sabrauks bijušie skolotāji un absolventi no tuvas un tālas apkārtnes.

Laucienes pamatskola aktīvi un regulāri iesaistās dažādos projektos.

Ir realizēts ESF projekts„Dabaszinības un matemātika". Projekta īstenošanas rezultātā uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze.

Laucienes pamatskola piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sektoriālās apakšprogrammas Comenius divpusējās partnerības projektā. Projekta īstenošanas laikā skolas izglītojamiem un skolotājiem bija iespēja iepazīt citu tautu kultūru, valsti, uzlabot svešvalodas zināšanas. Laucienes pamatskolas divpusējās partnerības skola bija Utajarvi pamatskola Somijā.

Laucienes pamatskola 2014. gadā piedalījās Talsu novada pašvaldības kultūras projektu konkursā. Skolas pieteikums tika atbalstīts. Laucienes pamatskola īstenoja kultūras projektu „Āvu, āvu baltas kājas". Projekta realizācijas rezultātā 1.- 4. kl. tautas deju kolektīva „Nurmīte" dalībniekiem ir jaunas pastalas, un skaistas rakstainas zeķes.

2015. gadā noslēgsies Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Erasmus + programmas personāla apmācība ārvalstīs, Laucienes pamatskolasprojekta „Mācību vides un satura uzlabošana skolā īstenošana. Projekta ietvaros Laucienes pamatskolas skolotāji papildina zināšanas ārvalstīs.

Laucienes pamatskolas kolektīvs nopietni gatavojas Laucienes pamatskolas 135. gadskārtas svinībām, kuras notiks 2015. gada 30. maijā. Uz šo pasākumi ļoti gaidīti būs gan bijušie absolventi, gan skolotāji, gan darbinieki, kā arī tuvi un tāli viesi.