Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Laucienes ciemā"

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Laucienes ciemā"

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Laucienes ciemā",

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/188/128 īstenošanas gaita


Talsos, 02.04.2015.

Sākot ar 2015.gada aprīļa mēnesi Laucienes pagasta Laucienes ciema iedzīvotāji varēs gan priecāties, gan izjust zināmas grūtības, jo beidzot uzsāks īstenot ūdenssaimniecības projektu, kura rezultātā iedzīvotāji tiks nodrošināti ar kvalitatīvāku dzeramo ūdeni, tiks augstvērtīgāk attīrīti notekūdeņi, kas nodrošinās apkārtējās vides labāku kvalitāti.

2015.gada 7.aprīlī notiks pirmā būvsapulce, kurā tiksies būvdarbu veicēji pilnsabiedrība „Talsu partneri", būvdarbu vadītajs Oļģerts Dragūns, būvprojekta autore Maija Ozoliņa no SIA „Firma L4", kura projektā veiks autoruzraudzību, būvuzraugs Edgars Benga no SIA „Akorda", pasūtītāja pārstāvis Laucienes pagasta pārvaldes vadītājs un projekta vadītājs Juris Upmalis.

2015.gada 31.martā noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību „Talsu partneri", lai īstenotu projektā„Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Laucienes ciemā" paredzētos būvdarbus. Būvdarbu līguma summa ir 489 994,81 eiro, bez PVN. Būvuzraudzību veiks SIA „Akorda", noslēgts līgums 2015.gada 31.martā, līguma summa ir 3797,80 eiro bez PVN.

Kā jau iepriekš iedzīvotāji ir informēti par darbu apjomiem, ko plāno veikt projekta ietvaros:

1.Ūdens vadu rekonstrukcija 2467 m apjomā,

2.Kanalizācijas vadu rekonstrukcija 2249,8 m apjomā,

3.Rekonstruēs vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kuras jauda 10 m3/h,

4.Iegādāsies un uzstādīs dīzeļģeneratoru ar jaudu 25kW, lai nodrošinātuNAI darbību elektroenerģijas atslēguma laikā.

Būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar sākotnēji plānoto, saistās ar kanalizācijas maģistrālo un pievadu izbūves palielināšanos par 959,8 m. Iemesli ir vairāki

1.Kanalizācijas pašteces maģistrālā vada trasējums uz NAI bija jāplāno pa citu vietu, jo netika panākta vienošanās ar diviem zemes īpašniekiem, ka trase varētu tikt novadīta pa veco kanalizācijas trases vietu.

2.Tehniski ekonomiskā pamatojumā (TEP) un pirmsaktualizācijas projektā bija paredzēts, ka attīrītie notekūdeņi tiks ievadīti dīķī, kurš atrodas tuvu NAI un pastāv jau daudzus gadus. Taču Ventspils vides reģionālās pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi paredz, ka pēc projekta īstenošanas attīrītie kanalizācijas ūdeņi jāievada Jādekšas upē.

3. Aktualizējot būvprojektu papildus tika iekļauta kanalizācijas vadu rekonstrukcija piedaudzdzīvokļu mājām, kur notiek avārijas. Šo kanalizācijas tīkla posmu rekonstrukcija pie daudzdzīvokļu mājām TEP bija iekļauta prioritārajā programmā, detalizēti neiezīmējot kanalizācijas tīklus/pievadus pie visiem jau esošiem daudzdzīvokļu māju pievadiem.

4. Būvprojektā ir iekļauti pievadi pie privātmājām un daudzdzīvokļu mājām, kā to nosaka likumdošana, līdz ar to palielinās kopējais kanalizācijas tīklu garums (TEP šādi pievadi nebija iekļauti).

Projekta beigu termiņš ir 2015.gada 24.septembris. Ūdenssaimniecības pārbūves darbi tiks veikti vasarā, kas ir visoptimālākais laiks šādu darbu veikšanai.


Aija Svarinska,

Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja