kompetenču pieeja mācību saturam

Lai gan jaunās vadlīnijas stāsies spēkā ar 2019. gada 1. septembri, mūsu iestāde jau ar marta mēnesi uzsāk mācību procesu ar kompetenču pieeju mācību saturam. Jau februāra pēdēja nedēļā skolotāja Ļuba aicināja kolēģus uz atklāto nodarbību 4-6 gadus veciem bērniem par tēmu "Darba darītāji". Ziņa bērniem "Katrs darbs ir interesants un vajadzīgs". Nodarbība notiek vairākos centros vienlaicīgi. Bērni mācījās patstāvīgi risināt problēmas un darboties.Mācību procesā tika izmantotas caurviju prasmes: jaunrade un uzņēmējspēja, kritiskā domāšana un problēmu risināšana, pašvadīta mācīšanās, digitālās prasmes, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, sociāli emocionālās prasmes un Vērtības ( laipnība, savaldība. atbildība).